Cenné názory Zásady ochrany osobních údajů

Datum prvního vstoupení v platnost: 01/04/2006

Tato verze: platnost 17/11/2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnosti Research Now Limited a Survey Sampling International LLC a jejich mateřské, dceřiné či partnerské společnosti (dále jen „RN SSI“, „my“, „nám“, „naše“ atd.) zpracovávají osobní údaje v kontextu online panelů, průzkumů, odměňovacích programů, stránek a mobilních aplikací (dále jen „služby“). Zejména pak popisuje typy osobních údajů, které v rámci poskytování služeb zaznamenáváme, za jakým účelem tak činíme, další strany, se kterými je smíme sdílet, a opatření, která uplatňujeme na ochranu jejich zabezpečení. Dále uvádí vaše práva a možnosti související s osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete svá data aktualizovat nebo nám položit související dotaz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro zpracování osobních údajů v kontextu průzkumů spravovaných třetími stranami. V takových případech není společnost SSI sponzorem průzkumů a nástrojů průzkumů a výsledky těchto průzkumů nebo údaje z nich plynoucí zůstávají pod kontrolou sponzora průzkumu. Další informace o postupech sponzora daného průzkumu zjistíte v zásadách ochrany osobních údajů daného sponzora.

Registrace, používání a přístup u našich služeb vždy podléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů a našim smluvním podmínkám .

 

1. Osobní údaje, které můžeme zaznamenávat

Osobní údaje zaznamenáváme různými, níže uvedenými způsoby. Pro účely těchto zásad platí, že za „osobní údaje“ se považují veškeré informace, které souvisí s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou. V příslušných případech uvádíme, zda a proč musíte osobní data uvést a zároveň důsledky případného rozhodnutí je neposkytnout. Pokud na požádání osobní data neuvedete a daná služba se bez nich neobejde (případně jsme povinni dané osobní údaje zaznamenávat ze zákona), nemůžete takovou službu využívat.

 • a. Vámi poskytované osobní údaje

 • O určité osobní údaje vás požádáme při registraci účtu na našich stránkách nebo mobilní aplikaci. Sem patří mimo jiné i jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, povolání, dosažené vzdělání a pohlaví.

 • Dále vaše osobní údaje zaznamenáváme v souvislosti s vaší účastí v panelových skupinách a průzkumech nebo ve spojení s přijetím a využitím odměn či motivačních bonusů. Sem patří mimo jiné při registraci účtu přidělené unikátní identifikační číslo respondenta / účastníka panelu a odpovědi, které v průzkumu uvedete. V tomto kontextu platí, že si můžete vybrat, zda nám poskytnete i citlivé osobní údaje. Sem patří například zdravotní stav, sexuální orientace či životní styl, politické názory, rasový/etnický původ, náboženské či filozofické přesvědčení nebo členství v odborech. Pokud to vyžaduje zákon, vždy vás před zpracováním citlivých osobních údajů požádáme o výslovný souhlas. Zaznamenávat a uchovávat můžeme také obsah, který pošlete, nahrajete nebo jinak převedete pomocí našich služeb, např. fotografie nebo videa.

 • b. Údaje o poloze

 • Můžeme požádat o povolení zjišťovat z vašeho mobilního zařízení vaši geografickou polohu. Tuto možnost využíváme v případě nabídky geograficky specifikovaných průzkumů nebo ke sdílení dat o poloze s klienty za účelem prezentace určitých provozních vzorců, včetně mimo jiné nákupních zvyků a chování podle navštívených míst.

 • Informace o poloze zaznamenáváme za výše uvedenými účely s vaším souhlasem. Pokud si již nepřejete s námi informace o poloze sdílet, změňte prosím příslušné nastavení na svém zařízení. Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás před sdílením informací o poloze s třetími stranami o výslovný souhlas.

 • c. Účty sociálních médií

 • S nabídkou přístupu k službám můžete být rovněž osloveni prostřednictvím sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete získat k našim službám přístup tímto způsobem, můžeme zaznamenat některé informace uvedené na účtu sociálních médií, např. jméno, pohlaví a e-mailovou adresu.

 • d. Osobní údaje získávané automatizovanými prostředky

 • Když používáte naše služby, můžeme některé informace zaznamenávat automatizovanými prostředky, např. přes soubory cookie a další podobné technologie. Soubory cookie jsou malé soubory, které na zařízení uchovávají určité údaje. Tyto soubory pak vytvářejí unikátní číslo, které je spojeno s vaším prohlížečem. Relační soubory cookie zaniknou po uzavření prohlížeče, trvalé cookie však na zařízení zůstávají, dokud nejsou vymazány nebo nedosáhnout stanovené časové lhůty.

 • Mezi informace, které zaznamenáváme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií o vašem zařízení a jeho kapacitách, patří například: typ zařízení a operační systém, další aplikace na vašem zařízení, poskytovatel připojení k internetu, časové pásmo, stav připojení, typ prohlížeče, referenční/výstupní stránky, datum/čas operace, „click stream“ data a unikátní identifikační čísla, např. IP adresy, unikátní identifikační číslo zařízení, Media Access Control (MAC) adresa nebo identifikátor prohlížeče. Výše uvedené informace můžeme také zaznamenávat pomocí digitálních otisků prstů nebo vodoznaků.

 • Pokud nám k nim poskytnete přístup, můžeme také zaznamenávat informace z některých aplikací nebo funkcí na vašem zařízení. Sem patří například počet a typ nainstalovaných aplikací, push notifikace, fotoaparát, mikrofon, přístup k fotografiím nebo přístup k uloženým souborům, atd.

 • Pomocí těchto informací zjišťujeme, kolik uživatelů naše služby používá, jaký obsah, produkty nebo funkce naše návštěvníky nejvíce zajímají, jaké typy nabídek se jim líbí, jak naše služby fungují technicky a jak naše služby případně vylepšit.

 • V některých případech můžeme používat údaje shromážděné prostřednictvím automatizovaných nástrojů společně s dalšími údaji za účelem identifikace uživatelů (nebo domácností) napříč platformami nebo zařízeními, jakou jsou chytré telefony, počítače, tablety nebo související prohlížeče, a to za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Informace zaznamenané pomocí digitálních otisků prstů a vodoznaků slouží také ke kontrole kvality, ověření a prevenci a vyhledávání podvodů.

 • Soubory cookie prvních a třetích stran a další podobné nebo související technologie a identifikátory zařízení (např. IDFA (identifikátor pro inzerci), AAID (ID Google inzerce), apod.) mohou být umístěny, napsány, nastaveny a/nebo čteny za několika účely, a to také, ale nikoli pouze, za účelem zlepšení v oblasti úrovně průzkumů, kontroly kvality, ověření, umožnění nebo zajištění účasti v průzkumu, sledování dokončených průzkumů a dalších dokončených akcí, zjištění podvodného chování a/nebo prevence, efektivity výzkumu týkajícího se online inzerce, sledování webových stránek a měření publika, rozvíjení informovanosti publika a modelů expanze dle preferencí v souvislosti s marketingovými kampaněmi a dále za účelem zaměření reklamy a dalšího obsahu na jednotlivé uživatele, a to na základě vašeho souhlasu, je-li to platnými právními předpisy vyžadováno. Pokud se však v případě určitých souborů cookie a/nebo obdobných či souvisejících technologií rozhodnete soubory cookie nepřijímat, můžete tím znemožnit použití dané služby.

 • Pokud jde o přiřazování údajů shromážděných pomocí služby k platformě správy dat třetí strany („DMP“), společnost RN SSI takovéto údaje používá a/nebo opravňuje klienty společnosti RN SSI a/nebo DMP k použití takovýchto údajů s cílem přiřadit vám relevantní průzkumy, měřit efektivitu inzerce (jak je podrobněji popsáno níže), vytvořit segmenty cílových skupin; navrhnout inzertní kampaně s využitím modelového chování skupin na základě průzkumu a údajů třetí strany; a/nebo nabídnout vám produkty/služby takového třetí strany.

 • Vhled publika/modely expanze dle preferencí. Společnost RN SSI a/nebo třetí strany mohou používat od vás získané osobní údaje a/nebo propojit takovéto osobní údaje se soubory cookie třetí strany za účelem rozvoje informovanosti publika a/nebo modelů expanze dle preferencí v souvislosti s marketingovými kampaněmi.

 • Efektivita on-line inzerce. V souvislosti s programem efektivity on-line inzerce společnosti RN SSI se můžete zúčastnit průzkumů v oblasti reklamy, akcí, obsahu, kampaní a/nebo webových stránek, které společnost RN SSI testuje pro své klienty. Za účelem umožnění těchto průzkumů mohou klienti společnosti RN SSI psát, nastavovat nebo číst soubory cookie, lokálně sdílené/uchovávané objekty, flash soubory cookie a/nebo jiné související technologie (jednotlivě „Technologie třetí strany“ a souhrnně „Technologie třetí strany“). Technologie třetí strany mohou být zapisovány, nastavovány nebo čteny v různých lokacích, včetně, nikoli však výlučně serverů a systémů společnosti RN SSI. Pokud se průzkumu zúčastníte, váš jedinečný uživatelský identifikátor UID bude uchován pomocí Technologie třetí strany nebo přiřazen k této Technologii, abychom vás mohli opětovně kontaktovat ohledně on-line inzerce nebo akce, a klient společnosti RN SSI tuto Technologii využije, aby zjistil, zda došlo k nějaké interakci mezi vámi a danou on-line inzercí či akcí formou shlédnutí, kliknutí nebo jinak. V případě, že na danou on-line inzerci nebo akci zareagujete, klient společnosti RN SSI zašle vaše UID spolu s označením příslušného průzkumu společnosti RN SSI, která vám nabídne možnost účasti v tomto průzkumu.

 • Údaje o měření publika. Kromě používání a sdílení Údajů o měření publika (jak je uvedeno níže) ve spojení s výše popsaným průzkumem efektivity on-line inzerce může společnost RN SSI sdílet vaše UID a dříve shromážděné údaje včetně, bez omezení na uvedené, věku, pohlaví, příjmu, počtu osob v domácnosti, vzdělání/úrovně vzdělání a zaměstnání („Údaje o měření publika“) třetím stranám, včetně, bez omezení na uvedené, subdodavatelů, partnerů a/nebo klientů společnosti RN SSI, a to za účelem poskytování zpráv o měření publika týkajících se obsahu, inzerce, kampaní a webových stránek, které navštěvujete a prohlížíte a/nebo na které klikáte. Údaje o měření publika budou použity ve spojení s průzkumem efektivity on-line inzerce a za účelem podpory tvorby, vývoje a implementace webových stránek, on-line inzerce a dalších funkcí Internetu a digitálních médií a kampaní. Údaje o měření publika mohou být sdíleny ve formě souhrnného přehledu jednotlivce (např. úroveň jednotlivého respondenta) nebo ve formě souhrnného přehledu (např. skupina respondentů).

 • Další informace o používaných typech souborů cookie a účelech, za jakými zaznamenávané informace používáme, naleznete v našem Nástroji souhlas s přijímáním souborů cookie .

 • e. Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s průzkumem o reklamě klienta

 • Když naše služby využíváte k účasti na průzkumu ohledně konkrétních reklam a akcí, které společnosti RN SSI testuje pro svého obchodního klienta, můžete tyto reklamy nebo akce vidět na různých místech, včetně mobilních aplikací, které nejsou od společnosti RN SSI (např. hry). Poté, co budete příslušným reklamám a akcím patřičně vystaveni, vám společnost RN SSI poskytne přístup odpovídajícímu k dotazníku (případně vás kontaktuje ohledně jeho vyplnění) a/nebo poskytne autorům reklamy nebo jejich zástupcům určitá demografická data osob, které reklamu viděly.

 • Za účelem podpory dokončení takových průzkumů týkajících se reklamy nebo akcí uzavřela společnost RN SSI partnerství s marketingovými společnostmi, které poskytují, měří nebo podporují inzerci, mimo jiné také v dalších mobilních aplikacích. Služby poskytují reklamním sítím vaše UID, unikátní identifikátor zařízení, a další informace shromážděné automatizovanými prostředky. Pokud tedy používáte mobilní aplikaci, která uzavřela partnerství s některou marketingovou společností, tato společnost může unikátní identifikátor vašeho zařízení nebo další automaticky shromažďované informace používat za účelem rozpoznání vašeho zařízení. Marketingová společnost vám poté může přiřadit reklamu nebo akci, kterou společnost RN SSI testuje pro některého ze svých obchodních klientů. Marketingová společnost může poté společnost RN SSI informovat, jakmile se na zařízení, které je přiřazeno k vašemu UID, reklama nebo akce zobrazí, na základě čehož vám společnost RN SSI poskytne přístup k průzkumu nebo vás požádá o vyplnění průzkumu, který se této reklamy nebo akce týká.

 • f. Osobní údaje poskytované třetími stranami

 • Osobní údaje, behaviorální a demografická data můžeme získávat také od třetích stran, např. platforem pro správu dat, reklamních sítí, informačních služeb a dodavatelů vzorků. Sem patří mimo jiné věk, pohlaví, geografická poloha, existence a přítomnost dětí, čísla mobilních reklam, záznamy o nákupech, vystavení inzerci, podobné skupiny.

 

2. Jak můžeme vaše osobní údaje využívat

Osobní data, která u vás získáme, můžeme využívat za řadou účelů, včetně:

 • K nabídce možnosti účastnit se průzkumných činností, včetně účasti v panelových skupinách a v průzkumech spravovaných ze strany RN SSI nebo třetích stran (ať už jako člen panelu nebo jinak), případně možnosti používat webové stránky a mobilní aplikace spojené s panelovými skupinami a průzkumy.
 • Správy, managementu a plnění odměňovacích a motivačních programů společnosti RN SSI nebo jiných akcí, případně umožnění účasti a související komunikace, včetně slosování nabízeného ve spojení s účastí v panelu a/nebo vyplněním průzkumu.
 • Komunikace související s účastí na panelové skupině vlastněné společnosti RN SSI nebo zasílání upozornění na účast v průzkumech a osobně upravených průzkumných příležitostí.
 • Přípravy zobrazování reklam mimo naše služby za účelem umožnění účasti na průzkumu.
 • Poskytování pro vás upravených služeb a reklamy podle osobních kritérií, např. vašich zájmů nebo geografické polohy, a získávání marketingových informací a modelů založených na individuálních a/nebo agregovaných profilových údajích a segmentovaných cílových skupinách, ať už se strany RN SSI nebo třetích stran. Můžeme například připravit marketingovou a reklamní kampaň zaměřenou na osoby s podobnými sociálními a demografickými vlastnostmi, jako máte vy.
 • Měření efektivity online reklamy a návštěvnosti webových stránek a za účelem podpory tvorby, vývoje a implementace webových stránek, on-line reklamy a dalších funkcí internetu a digitálních médií a kampaní.
 • Zasílání osobně upravené marketingové komunikace o produktech a službách společnosti RN SSI a třetích stran.
 • Aktualizace záznamů společnosti RN SSI a datové analýzy pro účely společnosti RN SSI nebo našich klientů.
 • Poskytování lepších průzkumů, včetně kontroly kvality, ověření, sledování vyplnění a další provedené činnosti.
 • Zajištění bezpečnosti a zabezpečení a prevence a vyhledávání podvodů.
 • Splnění zákonných povinností, včetně mimo jiné daňových nebo jiných povinností a práv.
 • Využití pro účely omezení či vyloučení určitých údajů, včetně znemožnění případů vícenásobného vyplnění téhož dotazníku jedním respondentem a dodržování příslušných postupů v souvislosti se žádostmi o anulování/zrušení registrace, atd.
 • Sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami (např. klienty, dodavateli vzorků apod.) za účelem omezení či vyloučení určitých údajů, včetně znemožnění případů vícenásobného vyplnění téhož dotazníku jedním respondentem, prevence případů pozvání téže osoby k vyplnění dotazníku od více informačních zdrojů a dodržování příslušných postupů v souvislosti s požadavky o zamítnutí a odhlášení z odběru informací společností RN SSI či jejím jménem, atd.
 • Jak je povoleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo podle vašeho svolení.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, můžeme osobní údaje zaznamenávat, když:

 • Vyjádříte s používáním osobních údajů svůj souhlas. Například můžeme požádat o váš souhlas s využíváním souborů cookie nebo podobných technologií, se zasíláním marketingové komunikace nebo zpracování osobních údajů považovaných příslušným zákonem za citlivé.
 • To bude nutné za účelem poskytování našich produktů a služeb nebo v reakci na dotaz.
 • Příslušný zákon zaznamenávání osobních údajů vyžaduje nebo povoluje.
 • My nebo třetí strana máme na využití osobních údajů legitimní zájem, např. při zajištění a zlepšování bezpečnosti, zabezpečení a výkonů našich produktů a služeb, při anonymizaci osobních údajů a provádění analýzy dat.

 

3. Jak osobní údaje sdílíme

Zaznamenávané osobní údaje můžeme za podmínek uvedených níže nebo za podmínek uvedených při získávání těchto údajů dále předávat následujícím objektům:

 • Naše mateřské či dceřiné společnosti a partneři, a to za účelem popisovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • S poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem. Mezi příklady našich poskytovatelů služeb patří například cloudová úložiště, poskytovatelé nástrojů pro prevenci podvodů, platformy pro získávání dat z průzkumů a naši subdodavatelé. Osobní údaje můžeme sdílet také se zprostředkovateli a agregátory dat, kteří pracují podle našich pokynů a naším jménem za účelem obohacení naší databáze a rozvoj informací o cílových skupinách a/nebo modelech expanze dle preferencí, analýzy a získávání marketingových informací. Poskytovatelé služeb musí podle smlouvy zpracovávat osobní údaje výhradně podle našich pokynů a v míře nutné k výkonu služeb naším jménem nebo splnění zákonných povinností. Dále vyžadujeme, aby zavedli příslušná opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které naším jménem zpracovávají. V souvislosti se sdílením osobních údajů s poskytovateli služeb výše popsaným způsobem platí, že tito poskytovatelé služeb mohou takové osobní údaje používat při vylepšování a rozšiřování svých služeb; v takovém případě vystupují jako správci těchto údajů, a nikoli jako jejich zpracovatelé jménem společnosti RN SSI. Chcete-li se seznámit se seznamem poskytovatelů služeb, kteří vystupují jako správci vašich osobních údajů, stejně jako s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, klikněte prosím sem .
 • Programoví partneři, kteří vás vyzvali k používání našich služeb a přes které jste se registrovali.
 • Naši klienti za účely související s průzkumem trhu (včetně vytváření a ověřování modelů, prevence a odhalování podvodů, segmentace dat a prací s databázemi, přípravy motivačních odměn nebo provedení a naplnění slosování o odměny a/nebo účasti v takovém slosování), za účelem vývoje marketingových kampaní, získávání informací o cílových skupinách a vytváření modelů expanze dle preferencí a/nebo nabízení produktů/služeb třetích stran, a za účelem identifikace respondentů pro opakované či související průzkumy nebo komunikaci.
 • Naši klienti nebo jejich zákazníci, pokud se domníváme, že jste porušili nebo mohli porušit práva duševního vlastnictví třetí strany nebo naše smluvní podmínky .
 • S příslušnou třetí stranou v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení, převodu nebo jiné změny uspořádání naší společnosti, aktiv nebo akcí nebo jejich částí (včetně ve spojení s bankrotem nebo podobným procesem).
 • Jak je jinak povoleno podle těchto zásad nebo (i) pokud musíme osobní údaje předat ze zákona či v rámci právního procesu, (ii) v reakci na žádost soudu, státních úřadů nebo úředních představitelů, nebo (iii) když se domníváme, že je předání nutné nebo vhodné pro zabránění fyzické újmě nebo finančním škodám, nebo ve spojení s vyšetřováním podezření na podvodnou nebo nezákonnou činnost, případně přímo takové činnosti.

Zaznamenávání osobních údajů přímo od vás můžeme také povolit svým klientům. Své osobní údaje jim můžete svobodně předat sami. V takových případech uzavřeme s klientem písemnou smlouvu, která mimo jiné omezuje jejich využití osobních údajů.

 

4. Vaše práva a možnosti

Podle platného zákona máte právo:

 • Odmítnout zaznamenávání a používání některých osobních údajů při poskytování našich služeb. Další informace získáte po přihlášení na účet a změně svého nastavení.
 • Odmítnout zaznamenávání a používání některých informací, které zaznamenáváme automatizovanými prostředky. V některých jurisdikcích můžete svůj souhlas s používáním souborů cookie a podobných technologií spravovat pomocí nástroje pro souhlas se soubory cookie. Možnost upozornění a případně odmítnutí některých typů souborů cookie na vašem zařízení může také nabízet váš prohlížeč. Upozorňujeme, že bez některých souborů cookie nemusí všechny funkce našich stránek, aplikací a online služeb správně fungovat.
 • Požádat o přístup k osobním údajům a o informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, aktualizovat a opravit nepřesnosti, omezit zpracovávání svých osobních údajů nebo vznést své výhrady, zažádat o anonymizaci nebo vymazání nebo uplatnit své právo na přenos dat jiné společnosti. Dále máte právo podat stížnost ke kontrolním orgánům, včetně těch ve vaší zemi, na vašem pracovišti nebo na místě, kde k dané události došlo.
 • Zrušit dříve vydaný souhlas se zpracováním osobních údajů, kdykoli a zdarma. Vaše nastavení začne platit s provedením případných změn a zákonnost předchozího zpracování se nijak nemění.

Tato práva mohou být za určitých podmínek podle místního zákona omezena.

Veškeré shromažďování osobních údajů a dalších informací můžete zastavit tak, že služby odinstalujete nebo ukončíte své členství ve všech panelech. Můžete využít standardní proces pro odinstalování, který je k dispozici na vašem mobilním zařízení, dále obchod nebo síť mobilní aplikace, nebo můžete své členství zrušit na webových stránkách panelu. Upozorňujeme, že pokud odstraníte mobilní aplikaci, ale ponecháte si profil na některé z našich webových stránek, budeme moci i nadále shromažďovat vaše osobní údaje a další informace o vás prostřednictvím těchto webových stránek. Odinstalováním mobilní aplikace nedojde k odstranění údajů shromážděných předtím, než k odinstalování došlo. Pokud chcete, aby byly odstraněny všechny údaje, kontaktujte nás prosím níže uvedeným způsobem.

Pokud chcete uplatnit svá práva popsaná výše nebo smazat svůj účet, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným v části „Kontakt“ níže.

 

5. Zabezpečení a uchovávání dat

Na ochranu osobních údajů i získaných dalších informací máme zavedena odpovídající technická, administrativní a fyzická opatření proti náhodnému, nezákonnému nebo nepovolenému zničení, ztrátě, úpravám, přístupu, převádění nebo použití. Své postupy v oblasti ochrany soukromí a systémů pravidelně kontrolujeme, sledujeme a hodnotíme. I přes bezpečnostní opatření, která zavádíme, nemusí být přenosy prostřednictvím internetu nebo mobilních sítí úplně bezpečné a bezpečnost těchto on-line přenosů není zcela zaručena. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za chyby, kterých se uživatel dopustí při zasílání svých osobních údajů.

Pokud zákon nestanovuje jinak, máme zavedena opatření, která zajistí likvidaci osobních údajů, případně jejich uchování ve formě, která neumožňuje identifikaci, v případech, že původní účel zpracování již jejich uchování nevyžaduje. Při určování této časové lhůty zahrnujeme různá kritéria, např. typ požadovaného produktu nebo služby, povahu a délky našich vzájemných vztahů, možnost znovu začít využívat naše produkty, dopad na poskytované služby, pokud určitá data vymažeme, a povinné zákonné a předepsané lhůty.

 

6. Přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být zasílány příjemcům v jiných zemích, než ve kterých se nacházíte, včetně USA, kde má mateřská společnost Research Now a Survey Sampling International své sídlo. V těchto zemích nemusí platit stejné zákony na ochranu informací jako v zemi, ve které jste údaje původně poskytli. Když přenášíme vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme je chránit zde uvedeným způsobem, případně způsobem uvedeným v době poskytnutí.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, splníme všechny příslušné zákonné požadavky a uplatníme všechna odpovídající opatření pro převádění osobních údajů do třetích zemí.

 

7. Nesledovat

Do Not Track („DNT“), tj. nesledovat, je předvolba, která je součástí vašeho prohlížeče, pomocí které můžete informovat webové stránky, které navštěvujete, že si nepřejete, aby o vás zaznamenávaly určité údaje. Společnost RN SSI na signály DNT nereaguje. Pokud máte vůči postupům společnosti RN SSI námitky týkajících se signálů DNT, můžete svou účast nebo používání služeb společnosti RN SSI zamítnout tak, jak je popsáno níže.

V souvislosti s programem účinnosti on-line reklamy společnosti RN SSI, umožňuje společnost svým subdodavatelům, partnerům a/nebo klientům spouštět, nastavovat a/nebo zapisovat technologie třetí strany, a to za účelem usnadnění měření publika a činností souvisejících s průzkumem týkajícím se zapamatování inzerce. Společnost RN SSI odmítá jakoukoli odpovědnost za odpovídající reakce třetích stran na DNT signály.

 

8. Žádné děti

Naše služby nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let vědomě neshromažďujeme a v případě, že zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje osoby mladší 16 let, přijmeme odpovídající opatření, aby tyto osobní údaje byly odstraněny.

 

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto globální zásady ochrany osobních údajů se pravidelně aktualizují tak, aby odpovídaly našim postupům. Na všechny důležité změny vás upozorníme zveřejněním jasně viditelného prohlášení na všech odpovídajících stránkách s datem zahájení platnosti daných změn. Když provedeme v globálním prohlášení o ochraně soukromí změny, můžeme vás v určitých případech znovu požádat o souhlas.

 

10. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich postupů při ochraně soukromí, případně přímo k těmto zásadám ochrany osobních údajů, nebo chcete odmítnout určité využívání osobních údajů, uplatnit svá související práva nebo podat na naše postupy stížnost, kontaktujte prosím společnosti Research Now Limited nebo Survey Sampling International LLC způsobem uvedeným níže.

 • Research Now Limited: pište na privacy@researchnow.com nebo na 160 Queen Victoria Street, Ground Floor, London, United Kingdom EC4V 4BF, Attention:Data Protection Officer.
 • Survey Sampling International LLC: pište na privacy@surveysampling.com nebo na 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 United States.
Tato stránka používá soubory cookies, které poskytují vylepšení služeb webových stránek a kvalitnější služby pro vás. Normálně pokračujte v používání webové stránky, pokud s tímto souhlasíte. Read more
Oznámení o souborech cookies

Tato stránka používá soubory cookies, které poskytují vylepšení služeb webových stránek a kvalitnější služby pro vás. Normálně pokračujte v používání webové stránky, pokud s tímto souhlasíte.

Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se uloží do vašeho počítače.

Soubory cookies používáme, abychom pro vás vylepšili služby na našich stránkách.

Díky nim je možné:

 • Umožnit vám účast v dotaznících
 • Zapamatovat si vaše přihlašovací údaje
 • Umožnit vám sdílení stránek se sociálními sítěmi, jako Facebook
 • Zlepšovat kvalitu našich webových stránek na základě vašeho vyhledávání
 • Umožnit vám hlasování v mini anketách
 • Správně zpracovávat vaše odměny
 • Umožnit vám doporučit tuto službu osobám, které znáte
 • Zasílat vám lépe cílené dotazníky na základě vašeho chování na internetu
 • Zapamatovat si, že jste souhlasili s používáním těchto souborů cookies, takže vám je nemusíme znovu zobrazovat
 • Omezit více přístupů k dotazníkům

Další informace naleznete v našich zásadách souborů cookies.

Pokud se rozhodnete, že si nepřejete, aby Cenné názory ukládaly údaje na váš počítač, můžete všechny soubory cookies odstranit. Zjistíte ale, že většina částí na webových stránkách (včetně účasti v dotaznících) vám pak nemusí správně fungovat.